Księgi podatkowe

W ramach tego obszaru działalności kancelarii skupiamy się za usłudze outsourcingu prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) czy też prowadzeniu ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz.930).

Oferta kierowana jest do osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych.

Zajmujemy się tutaj prowadzeniem rachunkowości podmiotów gospodarczych, w szczególności weryfikacją poprawności dokumentów księgowych, dekretacją dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na właściwych kontach księgi głównej i pomocniczych, sporządzaniem rejestrów VAT, obliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, sporządzaniem sprawozdań statystycznych GUS, sporządzaniem zestawień rozrachunków, prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.