Księgi handlowe

W ramach tego obszaru działalności kancelarii skupiamy się na usłudze outsourcingu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych u naszych Klientów zobowiązanych na podstawie ustawy o rachunkowości dn. 29.09.1994 r. (Dz.U. nr 121 poz. 591 ze zmianami) do prowadzenia ksiąg handlowych.

W szczególności ten zakres usług adresowany jest do dwóch grup podmiotów gospodarczych.

Pierwsza grupa to grupa podmiotów mająca obligatoryjny obowiązek ewidencjowania zdarzeń gospodarczych w formie ksiąg handlowych, tj. spółek prawa handlowego (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły limity wskazane w ustawie o rachunkowości.

Druga grupa podmiotów gospodarczych, których prowadzenie ksiąg handlowych jest nieobowiązkowe, ale ze względu na przyjętą politykę mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości.

Zajmujemy się tutaj prowadzeniem rachunkowości podmiotów gospodarczych, w szczególności weryfikacją poprawności dokumentów księgowych, dekretacją dokumentów i księgowanie operacji gospodarczych na właściwych kontach księgi głównej i pomocniczych, sporządzaniem rejestrów VAT, obliczaniem podatków i sporządzaniem deklaracji podatkowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych, sporządzaniem sprawozdań statystycznych GUS, sporządzaniem zestawień rozrachunków, prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.